Сектор моніторингу якості освіти та ІАЗ

Сектор моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення є структурним підрозділом навчального відділу з питань моніторингу якості освіти студентів, лікарів-інтернів та рівня підготовки абітурієнтів. Сектор моніторингу якості освіти займається вирішенням відповідних питань у складі навчального відділу
Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику навчального відділу та проректору з науково-педагогічної роботи.

Завдання та функції cектору моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення:
 1. Розробка спільно з навчальним відділом та навчально-методичним кабінетом науково-методичних засад моніторингу якості вищої медичної (фармацевтичної) освіти.
 2. Підготовка комплексу методичного забезпечення з діагностики якості навчального процесу в університеті.
 3. Розробка та впровадження нових технологій та методик моніторингу якості освіти в університеті.
 4. Організація та проведення систематичного моніторингу якості освіти студентів університету та формування на цій основі рекомендацій щодо покращання навчального процесу.
 5. Проведення систематичного ректорського контролю рівня знань та умінь студентів, інтернів.
 6. Моніторинг складання студентами та випускниками університету ліцензійних тестових іспитів.
 7. Моніторинг складання випускниками професійно-орієнтованих іспитів.
 8. Розробка рекомендацій для підвищення якості освіти в університеті за результатами моніторингу державної підсумкової атестації випускників.
 9. Розробка та організація заходів моніторингу якості підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.
 10. Аналіз результатів моніторингу якості освіти на факультеті післядипломної підготовки з підготовки лікарів(провізорів)-інтернів.
 11. Аналіз інформації з якості освіти, даних моніторингових досліджень.
 12. Проведення моніторингових досліджень, включаючи соціологічні і психологічні дослідження мотивації студентів, лікарів(провізорів)-інтернів до навчання.
 13. Інформаційна підтримка самоаналізу діяльності університету з питань якості освіти при підготовці до процедур зовнішнього контролю (ліцензування, акредитації тощо).
 14. Розробка та проведення заходів щодо створення системи забезпечення якості освіти в університеті відповідно до вимог державних стандартів медичної освіти, критеріїв національної та європейської систем акредитації та міжнародних процедур визнання освітніх програм.
 15. Аналіз вітчизняних і зарубіжних науково-методичних напрацювань та досягнень щодо систем управління якістю освіти, нових технологій навчання.
 16. Участь в організації та проведенні університетських, національних та міжнародних науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо за напрямками діяльності сектору.
 17. Співробітництво з науково-дослідними інститутами, асоціаціями та іншими структурами, які здійснюють зовнішній контроль якості освіти.
 18. Пошук та залучення вітчизняних, зарубіжних і міжнародних фондів для розвитку науково-методичних досліджень і розробок з питань моніторингу якості освіти та рівня підготовки абітурієнтів.
 19. Впровадження новітніх інформаційних технологій, спрямованих на забезпечення розвитку дистанційного навчання на різних етапах підготовки медичних та фармацевтичних фахівців.
 20. Апробація методик та технологій організації навчального процесу за дистанційною формою навчання.
 21. Організація освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання, у тому числі проведення підсумкового контролю студентів, лікарів(провізорів)-інтернів.
 22. Консультативна робота з надання доступу, організації та методології роботи з освітньо-інформаційними ресурсами кафедрам, деканатам та окремим структурним підрозділам університету у рамках запровадження елементів дистанційної форми навчання та моніторингу якості вищої медичної (фармацевтичної) освіти.
Штат сектору моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення навчального відділу:


Марусик Уляна Іванівна

Заступник начальника навчального відділу - завідувач сектору моніторингу якості освіти та ІАЗ,
кандидат медичних наук, доцент 
Тел. (0372) 57-39-10
E-mail: marusyk.uliana@bsmu.edu.ua


Мислицька Ганна Олександрівна фахівець I категорії
Тел. (0372) 57-39-10
E-mail:monitoring@bsmu.edu.ua

Кашперюк-Карпюк Інна Сергіїна Провідний фахівець,
доцент
Тел. (0372) 57-39-10
E-mail:monitoring@bsmu.edu.ua


Русак Олег Богданович Провідний фахівець,
кандидат медичних наук 
Тел. (0372)57-39-10
E-mail: rusak@bsmu.edu.ua